» » ﮔﻮﮔﻮش - نمياد / دو داهى
dawnklehrbooks
full-dateMP3 1585 mb. | FLAC 1757 mb. | WMA: 1664 mb.
Funk & Soul / Folk & Country

ﮔﻮﮔﻮش - نمياد / دو داهى album mp3

ﮔﻮﮔﻮش - نمياد / دو داهى album mp3

Performer: ﮔﻮﮔﻮش
Title: نمياد / دو داهى
Rating: 4.3
Votes: 514
Other formats: RA DMF VOX VQF WAV MP3 MIDI

ـدو داد پس گـنـجـهـا را کـلـیـد یکی باد سرد از جگـر برکشید. ـدو گـفـت کـار من اندر گـذشت هـم از تـارکـم آب بـرتر گـذشت. ـشـستم به شـاهی صد و بیست سال نــــدیـدم بـه گـیـتـی کـسی را هـمال. و اکنون همی کوش و با داد باش چــــو داد آوری از غـم آزاد باش. خـردمند را شـاد و نـزدیک دار جـهان بـر بداندیش تـاریک دار.

یرباران دو فرد ملکی از سوی افراد مسلح ناشناس در غور. جلوگیری مردم از انهدام آنتن مخابراتی"سلام" توسط طالبان در غور. 7 داعشی به شمول مسئول استخبارات این گروه در کنر کشته شدند. و دختری که پسر شده اند: با خصوصيات مردانۀ مان اذيت ميشديم. ر هلمند صدها تن خواستار آتش بس و صلح شدند. ارجغل اندازی سرک درشهر میمنه آغاز وسه پروژه براى زنان دردايکندى افتتاح گرديد.

ﯾﺖ ﻧﯿﮑﻼي دوم ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻻاﻗﻞ در ﺣﻮزه ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎ. ورود‬ ‫اوزﮐﻮم )‪ (ozkom‬ﯾﺎ ﻫﯿﯿﺖ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاي ادراه اﻣﻮر ﻗﻔﻘﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ‪. اﻣﺎ اوزﮐﻮم ﻧﻪ ﺗﻮان و ﻧﻪ اراده ا. ﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﺑﺮاي ﻗﻔﻘﺎز را داﺷﺖ‪. ‬ ‫در ﻓﻮرﯾﻪ ‪ 1918‬ﺳﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮراي اداره اﻣﻮر ﻗﻔﻘﺎز. ﺎ ﺳﺌﯿﻢ )‪ (seim‬ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺑﻮد از ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﮔﯿﺮي ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻫﺎ در ‪ 25‬ا. ﺘﺒﺮ )‪ 8‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ( ‪,1917‬ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﻔﻘﺎزي ﻫﺎ ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻧﺶ اذﻋﺎن‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪. ﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﺛﺮش در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﻬﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ. در ﻫﺮ روي اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر در ﺧﻮري دارد‪ ‬‬ ‫‪ ٥‬‬ ‫آﻓﺎﻧﺎﺳﯾﺎن‪. ‬ ‫. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﮔﺮ‬ ‫ﭼﻪ از ﮔﺮﺟﯽ ﻫﺎ و آذري ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اراﻣﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻤﮑﺎري دا.

و رد د ل ، ها A14 ل : Ctrl Down Arrow و End زا ا : . داد اراد. دا + Down Arrow رود ار Ctrl + Down Arrow . دراد داد و هد ادا ر ار Ctrl + Down Arrow ه. د A16 ل هد . .

Tracklist Hide Credits

A Nemiyad
Lyrics By – آرش
B Do Rahi
Lyrics By – اردلان سرفراز

Credits

  • Composed By – شماعی‌زاده*

Barcode and Other Identifiers

  • Matrix / Runout (On label ): A-Se.۵۹
  • Matrix / Runout (On label ): B-SE.۶۰


2016-2019 © album.dawnklehrbooks.com
All rights reserved